Truck icon indicating free delivery for orders above 500 złDarmowa dostawa od 499 zł
Clock icon indicating orders are dispatched within 24 hoursWysyłka w 24 godziny
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Administratorem Danych Osobowych strony internetowej dostępnej pod adresem: www.smacznietak.pl zwanej dalej Sklepem internetowym, jest Artur Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Keywords i Spółka Artur Sawicki” (pl. Solny 15, 50-063 Wrocław), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 8971907385, REGON: 522305379 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem dostępny jest przez e- mail: kontakt@smacznietak.pl oraz telefonicznie na numer telefonu: 510 376 545.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej Sklep lub korzystającej z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności (dalej Użytkownik) na zasadach opisanych w Polityce. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.
 3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Sklepie), przetwarzane są przez Administratora.
 4. W przypadku występowania przycisku „Lubię to”!, jakiegokolwiek innego przycisku zawierającego hiperłącze do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych oraz rejestracji/logowania za pośrednictwem Google lub Facebook, między Administratorem niniejszego Sklepu internetowego a Administratorem danej zewnętrznej witryny występuje relacja współadmininistracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku lub rejestracji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Sklepu internetowego to:
  1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
  2. Google Ireland Ltd YouTube,. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House),
 5. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepu internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego.
  2. adres zamieszkania/korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia w tym wysyłki produktów oraz rozpatrzenia postępowań związanych z danym zamówieniem na przykład postępowań reklamacyjnych.
  3. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionych produktów.
  4. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą.
  5. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  6. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  1. zarejestrowania konta w Sklepie internetowym i/lub zapisania na Newsletter (odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. a RODO) – Państwa dane są przechowywane przez okres, przez jaki są Państwo zarejestrowani, do czasu wyrejestrowania się z sklepu/Newslettera. Dzięki przechowywaniu Państwa danych, zapewniamy Państwu dostęp do konta w naszym sklepie internetowym oraz przesyłamy Państwu nasz Newsletter. Po ww. okresie Państwa dane są przechowywane dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane będą przechowywane również przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania Państwa roszczeń. Przechowywanie Państwa danych służy temu, by móc w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na Państwa roszczenia. W przypadki konsumentów, którzy zarejestrowali się w naszym sklepie internetowym i/lub zapisali się na newsletter przed 9 lipca 2018 r., okres przedawnienia ich roszczeń i przechowywania przez nas danych może wynieść do 10 lat od powstania tych roszczeń;
  2. realizacji sprzedaży, a także usług dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – Państwa dane są przechowywane przez okres realizacji umowy. Dzięki przechowywaniu Państwa danych, wywiązujemy się z zawartej z Państwem umowy, w tym zwłaszcza dostarczamy Państwu zamówienie. Po ww. okresie Państwa dane są przechowywane dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat dokonywania zakupów w naszym Sklepie internetowym;
  3. udzielenie odpowiedzi na zapytania Użytkownika Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – Państwa dane są przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Państwa danych, istnieje możliwość w najlepszy sposób odpowiedzieć na Państwa zapytania czy wątpliwości;
  4. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawiania faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych lub upływie terminu przedawnieniu zobowiązań publicznoprawnych (w tym podatkowych);
  5. świadczenia marketingu bezpośredniego, na podstawie danych pozyskanych za pośrednictwem plików cookies (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – są przetwarzane od dnia udzielenia zgody, przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia lub wycofania zgody czy zgłoszenia sprzeciwu. W związku z powyższym możemy promować nasze produkty i usługi, prezentować na naszej stronie oferty oraz promocje dopasowane do Państwa zainteresowań, a także zapewnić Państwu korzystanie ze sklepu internetowego w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.
  6. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Państwa dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Państwa - tj. od osób których dane dotyczą.
 8. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na skutek stosowania narzędzi Active Campagin, LLC, Google LLC oraz Meta Platforms Inc. przetwarzane są na serwerach położonych w Irlandii. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do państw trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się z Administratorem.
 9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 10. Dane osobowe mogą być przez nas powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia. Bez powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe,
  2. świadczącym usługi związane z budowaniem witryny sklepu internetowego,
  3. świadczącym usługi marketingowe,
  4. świadczącym usługi kurierskie i przewozowe,
  5. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 11. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez nas w zakresie stosowania newsletter’a wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  8. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody macie Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. niepodlegania profilowaniu,
  10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1.
 14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 15. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do naszych kontrahentów, subskrybentów newslettera oraz uczestników organizowanych przez nas programów lojalnościowych czy programów partnerskich.
 16. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: [link ]
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
pixelpixel