Truck icon indicating free delivery for orders above 500 złDarmowa dostawa od 499 zł
Clock icon indicating orders are dispatched within 24 hoursWysyłka w 24 godziny
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SMACZNIETAK.PL

§ 1. DEFINICJE

 1. Definicje:
  1. Sklep internetowy – Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.smacznietak.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt, lub zlecić świadczenie usługi.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej,
  3. Sprzedawca – Artur Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Keywords i Spółka” (pl. Solny 15, 50-063 Wrocław), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 8971907385, REGON: 522305379, email: kontakt@smacznietak.pl.
  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z funkcjonalności Sklepu, w tym dokonująca rejestracji Konta lub zapisująca się na usługi dodatkowe,
  6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  7. Przedsiębiorca indywidulany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  8. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta,
  9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą,
  13. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy są artykułami spożywczymi,
  14. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
  15. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
  16. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe świadczone drogą elektroniczną przez lub w imieniu Sprzedawcy, polegające na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
  17. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie umowy od, o którym mowa w § 9.,
  18. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych, są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Kupujący zamówił Produkt w zamówieniu. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia,
  19. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

§ 2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. prowadzeniu Newslettera - zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
  4. przesyłaniu wiadomości e- mail,
  5. dodawaniu opinii, komentarzy i ocen – Kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,
  6. przesyłaniu wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg,
  7. realizacji zamówienia, przebiegu realizacji reklamacji i zwracaniu się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Chrome lub FireFox lub Opera lub Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. Internet. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw. Zabronione jest korzystanie z Kont innych użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym osobom.
 4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi normami oraz przyjętymi dobrymi praktykami i zwyczajami. Zabrania się umieszczać w Sklepie Treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym w tym o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku zamiany danych podanych przy rejestracji czy zamówieniu lub w przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu

§ 3. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Transakcje sprzedaży towarów lub usług dokumentowane są fakturami VAT lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dokonuje on zakupu Produktów w Sklepie internetowym wyrażając zgodę na otrzymania faktury VAT.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Kupujący może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych po zalogowaniu się na swoje Konto i użyciu odpowiednich zakładek lub przez kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Po otrzymaniu Produktów przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Kupującego zostanie wysłana faktura korygująca.

§ 4. KONTO

 1. Użytkownik Sklepu może dokonać rejestracji Konta. Rejestracja Konta jest czynnością nieodpłatną.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik Sklepu powinien wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. W formularzu rejestracji Użytkownik Sklepu podaje: imię, nazwisko i adres e-mail, numer telefonu oraz wybiera login i hasło .
 5. Użytkownik Sklepu zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego treści.
 6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie do wglądu przed założeniem Konta i rozpoczęciem świadczenia usług.
 7. W trakcie Rejestracji Użytkownik Sklepu może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących Sklepu Sprzedawcy lub jego partnerów biznesowych. Użytkownik wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje Użytkownika o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu.
 8. Zgoda, o której mowa w ustępie poprzedzającym może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@smacznietak.pl.
 9. W chwili umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Umowa ta nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Użytkownika na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@smacznietak.pl.
 10. Sprzedawca może zablokować istniejące Konto Użytkownika oraz uniemożliwić mu korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ono używane w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich, jak również gdy nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań umownych, w tym zobowiązań finansowych. O powyższym fakcie Sprzedawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie poprzez stosowną wiadomość e-mail.
 11. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku logowania się na Konto przez Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy wówczas następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składa zamówienie z pozycji Konta lub wybiera opcję zakupu bez rejestracji.
 2. Kupujący składa zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem:
  1. strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2. kontaktu telefonicznego na numer kontaktowy Sprzedawcy … w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Przy składaniu zamówienia poprzez stronę Sklepu, Kupujący dodaje Produkty do "KOSZYKA". Następnie kompletuje on zamówienie, wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności. Kupujący wypełnia także Formularz zamówienia oraz wybiera w Sklepie przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Kupujący jest informowany o danych Sprzedawcy, łącznej cenie za wybrany Produkt i koszcie dostawy, jak i o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie Kupujący jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 5. Jeśli zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Jeżeli z uzasadnionych powodów zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Kupujący otrzymuje stosowną informację na podany przez siebie adres e-mail najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 7. Przy składaniu zamówienia przez kontakt telefoniczny, Kupujący nawiązuje kontakt ze Sprzedającym poprzez numer telefonu: +48 510 376 545 Następnie podaje nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na Stronie Sklepu oraz liczbę Produktów jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Kupujący określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu wysłania na wybrany adres potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Kupującego zamówienia przez telefon, Kupujący informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie wybranego Produktu, koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Złożenie zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Zamieszczone w Sklepie Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze osobistym, czas realizacji jest liczony od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W każdym innym przypadku, czas realizacji jest liczony od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Jeśli Kupujący zakupi Produkty przed godziną 12:00 dnia roboczego, które Sprzedawca posiada w stanie magazynowym, to Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji tego samego dnia. Zamówienie jest wysłane jeszcze tego samego dnia (Zamówienie od ręki), z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 8-9.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12 oraz w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, zostają przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego.
 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz przyjęcie do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 6. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem do momentu wysyłki Produktu.
 7. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.
 8. Kupujący jest informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 7. DOSTAWA

 1. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Kupującego w chwili składania zamówienia. W zależności od wyboru Kupującego jest to:
  1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. Odbiór zamówienia w paczkomacie.
  3. Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku dostaw na terenie Warszawy i okolic Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 199 zł.
 4. Jeżeli Zamówienie jest realizowane na terenie Warszawy i okolic i wartość Zamówienia nie przekracza 199 zł, koszt wysyłki wynosi 10 zł brutto.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu na adres wskazany podczas składania Zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie, Sprzedawca może domagać się należytego wykonania umowy sprzedaży poprzez żądanie odebrania towaru, zapłaty ceny oraz poniesienia kosztów pierwszej wysyłki oraz kosztów wysyłki powtórnej, a także tytułem naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy może oczekiwać poniesienia kosztów wysyłki zwrotnej.

§ 8. PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  2. płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,
  3. płatność internetowa – IAI Pay,
  4. płatność pobraniowa – przy odbiorze.
 2. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu, rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi w momencie pełnego zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze osobistym, czas realizacji jest liczony od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Płatności internetowe są dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są przez bramkę płatności IAI Pay dostępnej pod adresem www.iai-shop.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967, REGON: 320147706, o kapitale zakładowym 815.623,50 zł.

§ 9. REKLAMACJA

 1. W momencie odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, powinien on odmówić odbioru przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Kupujący nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym obowiązany jest do zbadania Produktu w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Produktu z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Kupujący nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 5. Reklamacje należy kierować na adres:
  Keywords i spółka , pl. Solny 15, 50-063 Wrocław
  lub drogą poczty elektronicznej przesyłając ww. wiadomość na adres e-mail: kontakt@smacznietak.pl.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do prawidłowo złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni liczonej od dnia doręczenia Reklamacji lub dnia uzupełnienia brakujących informacji. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 10. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@smacznietak.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela składającemu odpowiedzi.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu dla odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu (Załącznik numer 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w szczególności w następujących przypadkach:
  1. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  2. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  3. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu (pl. Solny 15, 50-063 Wrocław).
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób zwrotu Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w związku z korzystaniem z funkcjonalnościami dostępnymi w Sklepie jest Sprzedawca, tj. Artur Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Artur Sawicki” (pl. Solny 15, 50-063 Wrocław), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 8971907385, REGON: 522305379.
 2. Adres korespondencyjny do kontaktu ze Sprzedawcą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
  1. a) listownie na adres ww. Siedziby,
  2. za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@smacznietak.pl
 3. Dane osobowe uzyskane przez Sprzedawcę podczas rejestracji Konta, edycji Konta oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. newsletter, dokonywanie zakupów w Sklepie) - są przetwarzane w celu:
  1. wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (złożenia zamówienia, jego opłacenia, wyboru sposobu dostawy, zmian w zamówieniu, rozwiązania umowy, odstąpienia lub w zakresie rozpatrzenia reklamacji). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. prowadzenia marketingu usług własnych, w przypadkach gdy zgodnie z przepisami możliwe jest przetwarzanie danych osobowych bez zgody osobowy, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  3. realizacji usługi Newsletter. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak również podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedającemu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom publicznym).
 5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach Sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Sklepie (np. rejestracja konta) lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Sklepie.
 6. Wszelkie zgody wyrażone w ramach Sklepu dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili wycofane (odwołane).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacji.
 8. Każdemu Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawny interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookies zostały opisane w Polityce plików cookies.

§ 12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe Treści (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.smacznietak.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie, bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu oraz wykorzystywania ich w szczególności do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego. .

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego takim Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania z usług Sklepu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez:
  1. wiadomość e-mail oraz
  2. pop-up pojawiający się w momencie logowania na konto Użytkownika.
 3. Powyższe komunikaty będą zawierały informacje o zmianie regulaminu i terminu wejścia w życie zmian, zakresu zmian oraz przycisk lub checkbox akceptujący zapisy regulaminu. Pracownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [data ].
pixelpixel